РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-6/20
Дана: 30.09.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Стојановић Томислава из Крагујевца, ул. Драгољуба Љубичића бр.36, за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на к.п. бр.2024 КО Крагујевац 1, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на к.п. бр. 2024 КО Крагујевац 1, инвеститора Стојановић Томислава из Крагујевца, ул. Драгољуба Љубичића бр.36, одговорног урбанисте Звонка Р. Михића, дипл.инг.арх. лиценца бр. 200 0228 03, урађен у складу са чланом 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и ПГР „НАСЕЉА 22. ДЕЦЕМБАР, ИЛИНА ВОДА И ИЛИЋЕВО“ (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 12/18), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-871/20-I-01 од 23.09.2020 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

Урбанистички пројекат за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на к.п. бр. 2024 КО Крагујевац 1
33.48 MB 3 датотека(е) 104 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
IDR hala.pdfПреузми 
UP Stojanovic Tomislav revizija 1.pdfПреузми 
potvrda up stojanovic tomislav xxv 03 350 871 20_potpisano.pdfПреузми