Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу Књажевско српског тетра у Крагујевцу на КП бр. 4181, 4182, део 4183/1, 4183/2, 4187/3 и 4187/4 КО Крагујевац 3

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на КП бр. 4181, 4182, део 4183/1, 4183/2, 4187/3 и 4187/4 КО Крагујевац 3 који је израдио ЈП Урбанизам-Крагујевац, подносиоца захтева ГУ за развој Крагујевац организује се у трајању од седам дана у периоду од 05.04.2021. године закључно са 13.04.2021. године у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, (зграда Града Крагујевца V спрат).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријату за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељењу за урбанизам и стамбене послове (зграда Града Крагујевца V спрат), Трг Слободе 3., 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11 – 14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Бојана Дивац, тел. 034 306 229.