На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење града Крагујевца

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

1.Урбанистичког пројекта за реконструкцију и надградњу породичног стамбеног објекта и претварање у стамбено – пословни објекат на кп бр. 2921/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословног објекта на кп бр. 2921/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 13.05.2022. године закључно са 20.05.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта реконструкцију и надградњу породичног стамбеног објекта и претварање у стамбено – пословни објекат на кп бр. 2921/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3, је МАРИЈА БОГДАНОВИЋ ПР АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ ARH ART VISION Крагујевац, а захтев за потврђивање урбанистичког пројекта су поднели Димитријевић Никола, Димитријевић Љиљана и Аничић Радмила из Крагујевца.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.
Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs

Icon

УП за реконструкцију породичног стамбеног објекта и претварање у стамбено–пословни објекат на кп бр. 2921/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3
40.67 MB 2 датотека(е) 35 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP Karadjordjeva kp br. 2921-1 K.O. KRAGUJEVAC 3.pdfПреузми
IDR Karadordjeva kp br. 2921-1 K.O. KRAGUJEVAC 3.pdfПреузми