На данашњој седници Скупштине града усвојен је Предлог плана детаљне регулације „Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза“ у Крагујевцу као и Предлог одлуке о изради ПДР „Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу.

Усвојени су предлози одлука о одређивању комуналне делатности, организацији и функционисању цивилне заштите, минималној висини трошкова текућег одржавања, минималној висини издавања за трошкове инестиционог одржавања заједничких делова зграда и висини накнаде за принудно постављање професионалног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама, као и о посебним условима за уређење и опремање угоститељских обејката уређајима за одвођење дима, паре и мириса.

По овој одлуци, предвиђено је да угоститељски објекти у којима се припрема храна имају уграђене филтере на бази активног угља ради елиминације дима, паре и мириса. Инспекцијски надзор над применом ове одлуке вршиће Градска управа надлежна за инспекцијске послове преко градског туристичког инспектора. Угоститељи ће, након ступања на снагу ове одлуке, имати рок од шест месеци да је примене.

Дата је сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Шумадија“ Крагујевац од 2022-2026. и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2022-2026. године о чему је отворена расправа. Планом је предвиђена изградња нове водоводне мреже у приградским насељима и замена азбестне водоводне мреже. У оквиру пројекта „Чиста Србија“ чија је реализација већ отпочела, Крагујевац ће добити још око 360км канализационе мреже као и два постројења за пречишћавање отпадних вода.

Укупна водоводна мрежа у граду Крагујевцу дуга је око 607 километара а структура старости те мреже је следећа: 14,63% мреже је млађе од 20 година, 16,47%  је старо између 20 – 30 година, а 68,91% је старије од 30 година. Оваква структура и старост водоводне мреже јасно указује да је неопходан интензиван рад на замени и реконструкцији постојеће водоводне мреже у свим деловима града и приграда како бисмо могли да имамо несметано водоснабдевање у наредном периоду. Најстарији цевовод којим вода данас долази у град стар је 84 године. Када имате овакву водоводну мрежу, онда су неминовни губици и ми планирамо да у наредних пет година те губитке смањимо за више од 10%. Такође планирамо да продају воде повећамо за 9,5%, а у складу са смањењем губитака смањимо и производњу за нешто више од 8%. Планирамо да изведемо радове на водоводној мрежи у вредности од 18 800 000 евра у наредних пет година, на фекалној канализацији у вредности од 17 милиона евра, и за изградњу атмосферске канализације око 3 750 000 евра, тако да ће наредни период обележити интензивна изградња водоводне и канализационе мреже.

Планови су такви да ће свака кућа у граду Крагујевцу добити могућност за канализациони прикључак. Много је проблема на терену, јер Закон о изградњи објекта предвиђа да не можете да дате прикључак објекту који није легализован. Због тога покрећемо активност у оквиру које ћемо информисати грађане о потреби да што пре уђу у процес легализације својих објеката како би могли да добију легалан прикључак на канализациону мрежу – казао је Небојша Јаковљевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“.

Прихваћен је годишњи извештај о раду Локалног омбудсмана за 2021. годину. У оквиру тачке Дневног реда која се односи на именовања, постављења и разрешења именовани су нови в.д директори у Установи културе „Кораци“ – Кристина Јоргић Степановић, Установи за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ – Славица Новаковић, Центра за социјални рад „Солидарност“ – Предраг Ивковић, као и чланови школских одбора основних и средњих школа којима су истекли мандати.