Градско веће на седници одржаној 4. јула донело је закључак о признавању права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 2019/20. години. На основу поднетих захтева родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља град Крагујевац односно Градска управа за ванпривредне делатности, у складу са расположивим средствима у буџету и капацитетима верификованих приватних предшколских установа, моћи ће да призна право на накнаду дела трошкова за максимално 2200 деце.

Чланови већа утврдили су и предлог одлуке о висини средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања на територији града и упутили одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања утврђено је да се из буџета града издвајају средства у висини од 80 посто од економске цене по детету у предшколским установама чији је оснивач град.

Градско веће дало је и сагласност на закључење Споразума о сарадњи између града Крагујевца и општина Кнић и Рековац, на реализацији пројекта за унапређење и развој Географског информационог система у тим локалним самоуправа који се финансира средствима ЕУ ПРО. Циљ пројекта је ефикасније пружање административних услуга, боље управљање земљиштем и валоризација социо – економског потенцијала услуга у Крагујевцу, Книћу и Рековцу.