Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:

Радио базне станице мобилне телефоније КГ3021_01КГ Крагујевац_Станово_2 која се налази на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, насеље Станово (ул. Радована Мићовића)

 

 1. Евиденциони број захтева:
 2. Број досијеа: XXV-02-501-30/20, од 23.01.2020. године
 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: „VIP mobile“ д.o.o., из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд

3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Иван Благојевић („Квалитет“,  ул. Булевар светог цара Константина бр. 82-86,  Ниш)
6) телефон, фаx, е-mail: 018/550-624

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
  1) упитник – Прилог 2 или 4:

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
– Копија плана и препис листа  непокретности

– Уговор о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме од 15.06.2020. године закључен између уговорних страна: Теленор д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90 (као закуподавца) којга заступа генерални директор за Мариан Мике Михел и Вип мобиле д.о.о. ул. Милутина Миланковића бр. 1ж Београд, кога заједнички  заступају  (као закупци) Главни директор за финансије Милан Залетел и Главни директор за технику Ненад Зељковић са друге стране;

– Графички прилози

– Кратак опис пројекта радио базне станице КГ3021_01КГ Крагујевац_Станово_2

– доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.090,00 динара.

3) друга документација:

– у локалној зони базне станице мобилне телефонијe КГ3021_01КГКрагујевац_Станово_2 израђена од стране овлашћеног правног лица, лабораторије „КВАЛИТЕТ“ а.д. Ниш, Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар Светог Цара Константина бр. 82-86, 18000 Ниш;

–  Извештај о испитивању нивоа нејонизујућег електромагнетског зрачења број: 161900570N, од 11.11.2019. године (датум мерења 21.11.2019. године), израђен од стране овлашћеног предузећа- „КВАЛИТЕТ“ а.д. Ниш, Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност;

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 24.06.2020.

1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности – Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-30/20 од 24.06.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист „Крагујевачке новине“:

Обавештење да је поднет захтев 30.01.2020.

Обавештење да је донето решење 25.06.2020.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 30.01.2020.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 25.06.2020.

Обавештени: МЗ „Станово“,  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП „Водовод и канализација“, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, ЈП „Дирекција за урбанизам“

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.
 2. Одлука по жалби.
 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.
 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
 8. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
 9. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
 10. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
 11. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
 12. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
 13. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
 14. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
 15. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
 16. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
 17. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:
 18. Подаци о овлашћеном лицу